ขอบข่ายของระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 โดยมีแนวทางการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ รับการรับรองระบบโดยหน่วยงานภายนอกโดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานของบริษัทอินทรอนิคส์ได้แก่

  • การจัดซื้อ และวิธีการให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ
  • ผู้รับเหมา ผู้ผลิต หรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการให้แก่โรงงาน
  • การขนส่งวัตถุดิบ
  • การออกแบบกระบวนการผลิต
  • กิจกรรมการผลิต
  • การบรรจุ และการขนส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า
  • การจัดหา และฝึกอบรมพนักงาน
  • การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ทั้งนี้ขอบเขตของการใช้มาตรฐาน ISO14001 จะไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมของสำนักงานใหญ่ของบริษัทอินทรอนิคส์อันได้แก่การออกแบบผลิตภัณฑ์การขาย การเงินและบัญชีเป็นต้น