โครงการสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินทรอนิคส์ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

  • ปี 2553 โครงการลดทรัยากรด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งภายในบริษัทฯ และจากภายนอก บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ หรือพลาสติก โดยเราดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2553 – 2554 ช่วยให้เราสามารถลดบรรจุภัณฑ์ได้กว่า 14 รุ่นผลิตภัณฑ์
  • ปี 2554 โครงการลดการใช้สารเคมีจำพวก cyanoacrylate ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ในการผลิต โดยปัจจุบัน โรงงานอินทรอนิคส์ได้ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวได้อย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่ปี 2554

  • ปี 2555 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงาน เป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558

  • ปี 2557 โครงการประหยัดไฟฟ้าจากแสงสว่าง โดยเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ทั่วโรงงาน กว่า 800 จุด

  • ปี 2558 โครงการปรับสภาพน้ำในบ่อบำบัดภายในโรงงาน ให้สภาพน้ำผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย

  • ปี 2559 โครงการลดการใช้สารเคมีทำละลายในกระบวนการพ่นเคลือบ ช่วยให้สภาพแวดล้อมในบริเวณทำงานดีขึ้น และปริมาณสารระเหยที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ

โครงการที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

  • เราได้ริเริ่มโครงการเพิ่มมูลค่าจากขยะทั่วไป ตั้งแต่ปี 2558 โดยรณรงค์ให้พนักงานมีการคัดแยกขยะ สามารถนำขยะรีไซเคิล ไปขาย เพื่อนำเงินมาสนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

  • โครงการประหยัดไฟฟ้าในกระบวนการอบสี

  • โครงการลดลมรั่วในระบบส่งลมอัด